Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.png0898aabbe91c7fa3701674028ae6359e
bip4.png8b0c903ec186e274150dac4a647f049e
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpg61c332f1646c26aef9846bc0d8f0d5b5
baner bon wychowawczy.jpgc451d63a41b8937cbb335932686a5f29
gprn.PNGdb5fde29fa59920c5f7cd1828361b0d5
ppp2.png5eb61091498c627f70c7d435b03dea77
gmina sprzedaje.jpg59fc9cc66e16b9079091809886d96d06
wies.PNG2b4612ed35dda604a977c0c449e254aa
sty.PNG2faaa4e322e072144fecc311cd238103
budzet_obyw.pnga6af03304c11bfa87b398776b69f5249
z.png4ef917dce65df41f1af757945f9ace14
8.png127cf841c52ce898c8c9552637d39cc2
Tryton Nyski XX baner do menu.jpge3bece8dd03b5fcf2a95e0c803c4b92f
ulgi_rodzina.pngcd0d0f0560e0f7bfdaa117ffaaa2cd5f
baner zakładka.jpg543cc05663263ce03b8daeb57b4bed4f
odpady.gif941536d6c8ce8fe797cb08b85e3809ee
eko_harmonogram.pngefe2f15976c2362d25c8fb67c34f5f63
airly.PNGb64d684159cf054c9cfad40e60b76e71
mapa.png627d47d6668c5280036e3bc35d8b7444
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpg8a8be4c5dd9465d246f3f3d7072cd834
mobil.png72841079a4febd8946ea3dff8eb6e38e
rrr.png4b3c2782bee3b412377d5d3b97ef109c
baner_partnerstwo.gif44e52aab2a5451d0768ff4491a3e2c8c
kultura.GIFf6e91a3b7f5cb1868653055702d1da52
dzielnicowy-baner-oryg.gifd9db6190df51d7560ec6c2c9804ae7a9
schronisko_zwierzat.png1b6bcdc51dbd9b188437bbdd55c64de8
orly.png2bcf5e097f54c4fa1fc87a9122dcee03
turniej poetycki baner.jpgebc04ef4bdefa21a735c5867823f6548
baner.jpge7853085e40862e38d1d2b2e081d275b
przyroda_gmina_nysa_.png7c4d0b096da9d02d72d4ca5a075173ad
baner_220x120_naprawmyto.jpg1f567c191ea18c134a753180eda12dea
Kierunki promocji
Dodano: 15-07-2011  | Administrator
Wyślij link mailem

     Działania Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Nysie są zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Nysa na lata 2004 - 2015 i jej misją "Gmina Nysa przestrzenią atrakcyjną dla inwestycji, zamieszkania i wypoczynku".

    Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Nysa priorytetowe działania w zakresie rozwoju  i promocji turystyki to:

 1. Rozwój bazy turystycznej.

    Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizacje następujących celów operacyjnych:

 1. Modernizacja i rozwój infrastruktury turystycznej.
 2. Wykreowanie produktów turystycznych.

    Turystyka ma podstawy i możliwości dla coraz większego udziału w gospodarce Gminy. Jej rozwojowi towarzyszy realizacja ważnych celów społecznych, takich jak: tworzenie i przyrost miejsc pracy, wzrost dochodów mieszkańców, przeciwdziałanie marginalizacji obszarów wiejskich, ochrona i propagowanie dziedzictwa kulturowego oraz walorów przyrodniczo-krajobrazowych.
    Obiekty turystyczne z zakresu dziedzictwa kulturowego charakteryzują się brakiem przygotowania do tworzenia dodatkowych dochodów oraz miejsc pracy.
    Podstawowym zadaniem w obszarze turystyki jest modernizacja i rozwój infrastruktury turystycznej i wypoczynkowej, zwiększenie standardu i rodzaju oferowanych usług oraz tworzenie markowych produktów turystycznych przyciągających turystów nie tylko z regionu opolskiego, ale również z kraju i z zagranicy. Należy podjąć działania umożliwiające wydłużenie sezonu, minimalizację wpływu niekorzystnych warunków pogodowych na ruch turystyczno - rekreacyjny oraz wypracowanie wspólnej oferty turystycznej regionu nysko - jesenickiego.
    Do jednych z najważniejszych zadań należy rozwój hotelowej bazy noclegowej w Nysie oraz nad Jeziorem Nyskim.
W realizacji działań należy dążyć do tego, aby Twierdza Nysa, Jezioro Nyskie oraz zabytki Nysy stanowiły atrakcje wyróżniające Gminę, a tym samym umożliwiały jej identyfikację
w turystyce międzynarodowej, tworząc tym samym nową, rozpoznawalną markę turystyczną.
    Istotną z punktu widzenia pozyskania turysty jest właściwa promocja przygotowanych produktów turystycznych alternatywnych dla poszczególnych grup klientów. Selekcja dotyczyć może oferty dla turysty zainteresowanego wyłącznie zwiedzaniem, zwiedzaniem z rekreacją oraz głównie wypoczynkiem aktywnym. Przygotowanie ofert turystycznych stwarza szansę dla aktywizacji rozwoju turystycznego z wykorzystaniem wskazanych mocnych stron gminy.

 1. Rewitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego i wykorzystanie walorów przyrodniczych dla celów turystycznych.

    Cel strategiczny realizowany będzie poprzez następujące cele operacyjne:

 1. Rozwój systemu obszarów chronionych.
 2. Renowacja i adaptacja zabytków dla potrzeb turystyki.

    Rozpoznanie warunków przyrodniczych gminy daje szansę na ustanowienie i objęcie ochroną prawną następujących obszarów: zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Ujście Białej Głuchołaskiej”, oraz „Dolina Nysy”, użytek ekologiczny „Kamienieckie Łąki”, poszerzenie rezerwatu „Przełęk”, ostoję sieci Natura 2000 zimowisko nietoperzy oraz park kulturowo – przyrodniczy Twierdzy Nysa.
    Ochrona wskazanych zasobów przyrodniczych pozwoli z jednej strony na ich wypromowanie w zakresie możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, z drugiej zaś wprowadzenie zakazów, nakazów oraz ograniczeń skutkować powinno kontrolowanym rozwojem tych obszarów. Udostępnianie obszarów cennych przyrodniczo pozwoli na poszerzenie oferty turystycznej, warunkiem niezbędnym jednak jest uznanie i stosowanie zasad rozwoju zrównoważonego. Priorytetem winno być zatem zachowanie zasobów przyrodniczych dla przyszłych pokoleń oraz ich udostępnianie w połączeniu z funkcją dydaktyczną.
    Podobną rolę do zasobów naturalnych środowiska dla rozwoju turystyki odgrywają zasoby dziedzictwa kulturowego. Za zasadę podstawową przy renowacji, konserwacji i adaptacji zabytków uznać należy konieczność zachowania i wyeksponowania cech świadczących o autentyczności zabytków. Przystosowanie i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego może być realizowane zarówno w obrębie całych przestrzeni historycznych, jak i poprzez wskazywanie i promowanie niewielkich obiektów z wyeksponowaniem ich historii i towarzyszących ciekawych wydarzeń. Cele takie mogą być realizowane tematycznie poprzez przygotowanie szlaków, ich wypromowanie
i rzetelne oznakowanie, np. szlak Twierdza Nysa. Podobny rezultat można osiągnąć poprzez wyeksponowanie samodzielnych obiektów historycznych wyjątkowo cennych i niepowtarzalnych, np. Skarbiec Św. Jakuba. Stawiając za atut zasoby dziedzictwa kulturowego, istotną obok wypromowania gotowych produktów turystycznych, jest dbałość o detale zarówno w kształtowaniu przestrzeni historycznej, jak i jej wartości estetycznych. Kształtowanie wizerunku miasta historycznego winno odbywać się poprzez zagospodarowanie i utrzymanie zabudowy śródmieścia, z uwzględnieniem jako priorytetu wartości historycznych ponad wartości komercyjne. Dotyczy to zarówno działań możliwych do realizacji na szczeblu samorządu, jak i działań podejmowanych przez poszczególne podmioty działające w tym obszarze. Do zadań tych zaliczyć można: opracowanie i realizację koncepcji zagospodarowania Rynku z uwzględnieniem kolorystyki elewacji i obiektów małej architektury, zwiększenie nadzoru konserwatorskiego nad robotami budowlanymi, wykonywanymi przy zabytkach i jego otoczeniu.

     W oparciu o  Strategię Rozwoju Gminy Nysa Biuro Promocji Urzędu Miejskiego w Nysie prowadzi działania promocyjne w kierunkach:

 1. Rozwój
  • współpraca z podmiotami gospodarczymi w podejmowaniu działań mających na celu promocję gospodarczą Nysy.
  • współpraca z instytucjami społecznymi, kulturalnymi i naukowymi oraz organami administracji rządowej i samorządowej terytorialnego w podejmowaniu działań promocyjnych.
 2. Turystyka
  • promocja rozwoju turystyki.
  • przygotowywanie i udział  w imprezach wystawienniczo - targowych w kraju i poza granicami, na bazie potencjału kulturowego, architektonicznego, turystycznego i gospodarczego Nysy.
  • przygotowywanie wydawnictw oraz innych materiałów reklamowo - informacyjnych promujących Nysę.

    Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Nysa Biuro Promocji  w działaniach promocyjnych wykorzystuje szanse leżące w:

 • rewitalizacji obiektów Twierdzy Nysa i utworzeniu Parku Kulturowo – Przyrodniczego,
 • wykorzystaniu walorów kulturowych Nysy, walorów przyrodniczych Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Nyskiego i Otmuchowskiego,
 • rozwoju obszarów wiejskich,
 • rozwijaniu kontaktów krajowych i zagranicznych,
 • bliskim położeniu do autostrady A4,
 • rozwijaniu współpracy transgranicznej,
 • tworzeniu Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami,
 • wprowadzeniu atrakcyjnych produktów turystycznych w gminie,
 • rewitalizacji zabytków,
 • wykorzystaniu lobbingu celem budowy obwodnicy dla Nysy,
 • skanalizowaniu sołectw,
 • wzmacnianiu  rodzimego kapitału,
 • zagospodarowaniu podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
 • wzroście aktywności mieszkańców,
 • zapotrzebowaniu na usługi turystyczno  - rekreacyjne i produkty rolnictwa ekologicznego,
 • wzmocnieniu i rozwoju nyskiego ośrodka akademickiego,
 • wykorzystaniu środków europejskich wspierających MSP,
 • wykorzystaniu wysokiego poziomu wykształcenia młodych ludzi.


p.o.Kierownika Biura Promocji
Edyta Bednarska - Kolbiarz

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ