Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.pngd27b5dfaa09c1f3245c7d5ff2200b2a2
bip4.pngc0bd66e2b0cfa2caa904cde335174291
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE NYSA
Dodano: 25-03-2015 | Artur Pieczarka | wyświetleń: 8688
Wyślij link mailem
grafika

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Właściciel nieruchomości na terenie Gminy Nysa jest obowiązany złożyć do Burmistrza Nysy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

 

W maju 2014r. Gmina Nysa wprowadza do Sytemu Masowych Płatności indywidualne konta dla mieszkańców na dokonywanie wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotychczas było wspólne konto dla wszystkich dochodów Gminy Nysa. Zmiany usprawniają proces przyjmowania wpłat. Aktualnie do mieszkańców i przedsiębiorców posiadających nieruchomości na terenie Gminy Nysa wysyłane są zawiadomienia informujące o wprowadzeniu indywidualnych kont na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Informacja dla mieszkańców Gminy Nysa w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.

 

Informujemy, że w dniu 1 marca 2016 r. Rada Miejska w Nysie podjęła uchwałę Nr XVII/242/16 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie dotyczy rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863, ze. zm.).


Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego – w którym jest planowane ukończenie nauki,
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.Zwolnienie wynosi 25% miesięcznej kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należnej od każdej rodziny wielodzietnej, jaką ponosi właściciel nieruchomości zgodnie ze złożoną deklaracją i obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r.


Właściciele nieruchomości spełniający powyższe kryteria i ubiegający się o zniżkę w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są złożyć nowe deklaracje
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Nysie. Zwolnienie z opłaty obowiązuje począwszy od miesiąca, w którym złożona zostanie nowa deklaracja.


Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 20 (parter) Urzędu Miejskiego w Nysie oraz pod nr tel. 77 4080617.

W razie pojawienia się wątpliwości w sprawach wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju 022, tel. 77 40 80 619.

 

 

 

Burmistrz Nysy zawarł z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „EKOM” Sp. z o.o. 48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego 32 umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla Gminy Nysa – dostępne są na stronie internetowej spółki PGK EKOM - http://www.ekom.com.pl/web.n4?go=134

Informujemy, że od dnia 01.06.2016 r. została uruchomiona aplikacja mobilna EcoHarmonogram, która pozwala na pobranie harmonogramu wywozu odpadów komunalnych na wskazany adres nieruchomości, a następnie przypomina o nadchodzących terminach wywozu.

Aplikacja Eco Harmonogram jest darmowa i dostępna do ściągnięcia w sklepach AppStore (dla systemu IOS), Google Play (dla systemu android) oraz Windows Phone Store (dla systemu Windows Phone).

W aplikacji znajdują się również inne informacje takie jak:

- jak należy sortować odpady w Gminie Nysa

- gdzie się znajduje i co należy oddawać do GPSZOK (gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych)

- kontakt do organu nadzorującego zbiórkę odpadów w Gminie Nysa.

 

 


                 Hala z sortownią odpadów w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami w DomaszkowicachZgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego (uchwała Nr XX/272/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego”) na terenie Gminy Nysa instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych jest Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami Nysa w Domaszkowicach należące do PGK EKOM Sp. z o.o. w Nysie. W RCGO Domaszkowice zagospodarowywane są odpady zmieszane oraz selektywnie zebrane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Gmina Nysa w 2015 roku osiągnęła wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (23,6%), oraz osiągnęła wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (19,8 %).


 

Wydział Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej
Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Nysie


Załączniki:
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ